ناگفته های من و خدا

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را، یکی مثل نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها

بهمن 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست